جذب کارشناس فنی هاستینگ

چگونگی نصب Wiki.js بر روی لینوکس

در مرکز محتوای سرور دات آی آر

در مقاله پیشین به توضیحی در خصوص پلتفرم Wiki.js و کاربرد آن پرداختیم که بستر مناسبی برای تولید محتوا، آرشیو مطالب، آپلود بسته های آموزشی و … است. همچنین پیش نیاز ها و منابع مناسب جهت نصب را نیز بررسی نمودیم و در این مقاله قصد داریم طریقه نصب بر روی سیستم عامل لینوکس را به کمک Docker شرح دهیم که تفاوت آن با نصب اصلی نیز در ساده و آماده بودن آن است و همچنین در این روش نیاز به بررسی config سرور نمی باشد. با ما همراه باشید.

wiki.js

 

upadate The machine

ابتدا با کمک کامند های زیر، سیستم عامل را Update می کنیم:

sudo apt -qqy update
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -qqy -o Dpkg::Options::='--force-confdef' -o Dpkg::Options::='--force-confold' dist-upgrade

Install Docker

کامند های زیر، عملیات نصب همچنین رفرش و آپدیت پکیج های Docker را انجام می دهد:

sudo apt -qqy -o Dpkg::Options::='--force-confdef' -o Dpkg::Options::='--force-confold' install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common openssl
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"  sudo apt -qqy update
sudo apt -qqy -o Dpkg::Options::='--force-confdef' -o Dpkg::Options::='--force-confold' install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Setup Containers

در مرحله زیر که به نوعی اصلی ترین مرحله است، نصب فایل های Wiki و نصب دیتابیس انجام می شود.

ابتدا directory فایلهای Wiki.js را ایجاد می کنیم:

mkdir -p /etc/wiki

سپس مراحل نصب دیتابیس و نصب اصلی را طی می کنیم:

openssl rand -base64 32 > /etc/wiki/.db-secret docker network create wikinet docker volume create pgdata
docker create --name=db -e POSTGRES_DB=wiki -e POSTGRES_USER=wiki -e POSTGRES_PASSWORD_FILE=/etc/wiki/.db-secret -v /etc/wiki/.db-secret:/etc/wiki/.db-secret:ro -v pgdata:/var/lib/postgresql/data --restart=unless-stopped -h db --network=wikinet postgres:11
docker create --name=wiki -e DB_TYPE=postgres -e DB_HOST=db -e DB_PORT=5432 -e DB_PASS_FILE=/etc/wiki/.db-secret -v /etc/wiki/.db-secret:/etc/wiki/.db-secret:ro -e DB_USER=wiki -e DB_NAME=wiki -e UPGRADE_COMPANION=1 --restart=unless-stopped -h wiki --network=wikinet -p 80:3000 -p 443:3443 requarks/wiki:2
docker create --name=wiki-update-companion -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro --restart=unless-stopped -h wiki-update-companion --network=wikinet requarks/wiki-update-companion:latest
*توجه داشته باشید در قسمت های مورد نیاز اطلاعات دیتابیس مانند یوزرنیم  پسورد وارد شود.

Setup Firewall

در این قدم نیاز است تنظیمات فایروال را از طریق وارد کردن کامند های زیر انجام دهید:

sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow http sudo ufw allow https sudo ufw --force enable

Start the containers

در این مرحله، سرویس های مورد نظر را Run می کنیم.

docker start db docker start wiki docker start wiki-update-companion

10 دقیقه پس از این مرحله با وارد کردن آیپی در مرورگر می توانید صفحه لاگین را مشاهده کنید که در این قسمت می توانید Domain یا Subdomain مورد نظر و ایمیل خود را وارد کنید.

اشتراک گذاری در linkedin

به تیم متخصص ما اعتماد کنید!

تخفیف مخاطبین مرکز محتوا: Blog01

از کد Blog01 می‌تونید برای خرید اشتراک خدمات سرور مجازی و هاست استفاده کنید و از %10 تخفیف تو سفارش این خدمات بهره‌مند بشید!

محتوای مقاله مفید بود؟

0 0 رای ها
این مقاله چطور بود؟
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخوردهای آنلاین
مشاهده همه دیدگاه ها