گالری

شرکت ایده پردازان در سال 1396 نیز برای هشتمین سال متوالی در نمایشگاه الکامپ شرکت کرده بود. در این رویداد با توجه به شناخت بازار، علاوه بر خدمات پنج گانه، برگزاری سمینارهای موفقیت نیز به جمع خدمات شرکت اضافه گردید.

گالری

شرکت ایده پردازان الکترونیک در سال 1395 نیز برای هفتمین سال متوالی در نمایشگاه الکامپ شرکت کرده بود. در این رویداد با توجه به شناخت بازار، علاوه بر خدمات پنج گانه، برگزاری سمینارهای موفقیت نیز به جمع خدمات شرکت اضافه گردید….